slide1slide203
اخبار
1396/07/02 08:00

بافت پارانشیم ( Parenchyma tissue )-آذران چوب ایرانیان

بافت پارانشیم  ( Parenchyma tissue )-آذران چوب ایرانیان
بافت پارانشیم ( Parenchyma tissue ) در گیاه شناسی : این بافت حاصل از تقسیم سلولهای مریستمی است که تمایز نیافته‌اند . یک بافت ساده ظاهراً پرکننده اندامهای گیاهی که عملاً اینگونه نیست . دارای کلروپلاست فراوان و دیواره سلولی نازک و سلولزی می‌باشد . بافت پارانشیم از لحاظ ساختار دیواره سلولی دو نوع می‌باشد ؛ پارانشیم سلولزی و پارانشیم چوبی که پارانشیم سلولزی دارای دیواره سلولزی بوده و پارانشیم چوبی دارای مواد لیگنینی و چوبی میباشد . انواع بافت پارانشیم از لحاظ شکل : 1-پارانشیم مدور یا حفره‌ای 2-پارانشیم چندضلعی 3- پارانشیم نرده‌ای 4-پارانشیم شعاعی ( حاصل از فعالیت مریستمهای ثانویه ) انواع پارانشیم از لحاظ عملکرد : 1-پارانشیم همانندساز یا کلرانشیم که عمده فعالیت فتوسنتزی و تولید انرژی و پیکرسازی را بعهده دارد . 2-پارانشیم ذخیره‌ای که معمولاً مواد نشاسته‌ای در پلاست و ازها و پروتوئیدها در واکوئل و مواد چربی در سیتوپلاسم سلولی ذخیره می‌گردند . 3-پارانشیم آبدار که دارای واکوئل بسیار رشد یافته و سرشار از آب می‌باشد. در ساقه و برگهای گیاهان گوشتی دیده می‌شود. 4-پارانشیم هوادار در گیاهان آبزی که بافت حفره‌داری است که از هوا پر شده است . پارانشیم ( Parenchyma ) در صنایع چوب : پارانشیم ها یاخته ها یا سلولهای بسیار ظریفی هستند که ذخیره کننده ی مواد غذایی در چوب بوده و باعث خاصیت الاستیسیته در چوب می شوند. پارانشیم ها ممکن است به چند مورد زیر در چوب وجود داشته باشند: 1- پراکنده 2- نواری 3- زنجیره ای؛ که شامل شعاعی، مماسی،مایل،آغازه و پایانی است. 4- آوندگرا: این نوع پارانشیم ها در نزدیکی آوندها قرار دارند. 5- دور آوندی: این نوع پارانشیم ها دور تا دور آوند را احاطه می کنند به اشکال زیر وجود دارند.

آذران چوب ایرانیان

آذران چوب ایرانیان

آذران چوب ایرانیان

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت :  شرکت تفکر خلاق آرتنوس