slide1slide203
اخبار
1396/07/02 08:04

اصطلاحات واژه های چوب شناسی-آذران چوب ایرانیان

اصطلاحات واژه های چوب شناسی-آذران چوب ایرانیان
تعاریف و اصطلاحات کلی 2 -1 -استوانه مرکزی قسمتی از ساقه گیاهان چوبی است که پوست آنرا احاطه کرده است ( از بافت را یا تا مغز ساقه ) ـ در ساقههای یکساله ـ این قسمت شامل بافتهای آوندی ـ آبکشی ـ بافتهای پارانشیمی ـ و مغز میباشد . 2 ـ 2 ـ بررسی ماکروسکپی چوب : عبارتست از بررسی چوب از نظر دید ظاهری یا به وسیله یک ذرهبین که بزرگنمایی آن از 10 برابر بزرگتر نباشد . 2 ـ 3 ـ بررسی میکروسکپی چوب : هرگاه از چوبها به وسایل مختلف برشهای نازک و قابل عبور نور, موقتی یا دائمی تهیه کرده و آن را به وسیله میکروسکپ مورد مطالعه قرار دهند , این عمل را بررسی میکروسکپی چوب مینامند . 2 ـ 4 ـ برش شعاعی : عبارتست از برشی که در امتداد قطر یا شعاع برش عرضی ساقه درخت باشد . برش شعاعی معمولا در ساقههایی که رویش آنها عادی باشد ـ از مغز ساقه میگذرد . 2 ـ 5 ـ برش شعاعی نادرست : عبارتست از برش شعاعی که کاملا در امتداد موازی با پرهچوبی نباشد . 2 ـ 6 ـ برش عرضی چوب : عبارت است از برشی عمود بر محور ساقه درخت . 2 ـ 7 ـ برش مایل : عبارتست از برشی که امتداد معینی نداشته باشد . 2 ـ 8 ـ برش مماسی : عبارت است از برشی که عمود بر شعاع برش عرض درخت باشد . این برش در نزدیکی پوست ـ مماس واقعی است و هرچه به طرف مغز ساقه نزدیکتر میشویم رفته رفته به برش شعاعی نزدیک میشود . 2 ـ 9 ـ برشهای دائمی چوب : به برشهایی گفته میشود که با وسائل دقیق و با روشهای علمی صحیح طوری تهیه میشود که بتوان تا مدتهای مدیدی از آنها در بررسیمیکروسکپی استفاده نمود . 2 ـ 10 ـ برشهای موقتی : به برشهایی گفته میشود که با وسائل ساده جهت بررسیهای فوری و موقتی تهیه میشود . 2 ـ 11 ـ برون چوب ( چوب برون :) به قسمتی از لایههای تازه ساخته شده چوب درخت که بلافاصله زیر پوست قرار گرفته است , گفته میشود . فعالیت فیزیولوژیکی درخت در آن قسمت هنوز ادامه دارد . در عدهای از چوبها رنگ آن روشنتر از رنگ قسمت مرکزی ساقه درخت میباشد . مانند چوب گردو و توت . 2 ـ 12 ـ برون مرکزی : در بعضی از چوبها به علل مختلف , حلقههای رویش سالیانه کاملا متحدالمرکز نبوده و بهطور نامنظم میباشد . بدین ترتیب مغز ساقه در وسط قرار نگرفته به یک طرف متمایل میشود این حالت را برون مرکزی مینامند . 2 ـ 13 ـ بلندی عناصر تشکیل دهنده ( سازهها ) چوب : بلندی عناصر معمولا یا در روی برشهای مماسی و شعاعی و یا پس از تجزیه عناصر چوب به وسیله مواد شیمیایی در روی هریک از تک تک عناصر بر حسب میکرون اندازهگیری میشوند . عناصر تشکیل دهنده چوب بر حسب بلندی به سه گروه کوتاه ( کوتاهتر از 350 میکرون ) ـ میانه ( بین 350 تا 800 میکرون ) و بلندتر از 800 میکرون تقسیم میشوند . 2 ـ 14 ـ بوی چوب : عدهای از چوبها به علت دارا بودن مواد شیمیایی مخصوص در ترکیب خود , دارای بوی مخصوص هستند که به شناسائی آنها کمک میکند . 2 ـ 15 ـ پاره مغز : عبارت از چوبی است که فقط اثری از مغز درخت در برش طولی آن نمایان باشد . 2 ـ 16 ـ پریسیکل : در برش عرضی ساقه و ریشه گیاهان چوبی , در سال اول رویش , بین درون پوست ( آندودرم ) و بافتهای آوندی ( چوبی و آبکشی ,) در اولین لایههای استوانه مرکزی چند لایه از یاختههای پارانشیمی همشکل و نسبتأ منظم وجود دارد که بافتهای , آوندی را مانند حلقهای احاطه نموده است . این لایهها را پریسیکل مینامند . 2 ـ 17 ـ پیلدا مغز : عبارت از قطعه چوبی است که در تمام یا قسمتی از برش طول آن مغز درخت نمایان باشد . 2 ـ 18 ـ تشخیص چوب : تعیین و نامگذاری عادی گونه چوب و برحسب مشخصات ساختمانی آن . 2 ـ 19 ـ تغییرات کیفی چوب : با وجود اینکه گیاهان چوبی را از نظر شباهتی که نسبت به هم دارند در علم سیستماتیک گیاهی به دسته ـ شعبه ـ تیره ـ جنس ـ گونه و واریتههای مختلف طبقهبندی میکنند ولی هرگز چوب 2 فرد از یک گونه گیاه چوبی از نظر کیفی کاملا مساوی نیستند و حتی کیفیت چوب قسمتهای مختلف یک فرد گیاه چوبی نیز از ریشه , ساقه تا شاخهها و از مغز تا پوست با هم اختلاف دارند . این اختلافات را که ناشی از تأثیر عوامل مختلف ژنتیکی و محیط رویش در روی چوبها میباشد تغییرات کیفی چوب مینامند . 2 ـ 20 ـ جوانه : معمولا به برجستگی کوچکی از انتهای ساقه یا شاخهها نامیده میشود که از رویش آن ساقه ـ شاخه ـ برگ ـ یا گل و میوه ظاهر میگردد ( جوانهها را در گیاهشناسی از چند نظر طبقهبندی میکنند ـ از جمله از نظر شکل ظاهری پوشش ـ طرز قرار گرفتن برگ در داخل جوانه ـ از نظر تولید ساقه یا گل و میوه و بالاخره جوانههای مخصوص مانند دارد ـ لومبارد و گورمان و غیره ـ ( رجوع شود به دانش گیاه شناسی .) 2 ـ 21 ـ جوش : قسمتی از تنه است که به طور نامنظم و برجسته روئیده باشد , الیاف این چوب به طور نامنظم در اطراف محور درخت قرار گرفتهاند و در برش جوانهها و شاخههای کوچک کیسههای گرد کوچکی به رنگ تیرهتر دیده میشود . 2 ـ 22 ـ چوب : مادهایست که در ساقه , ریشه و شاخه گیاهان چوبی تشکیل میشود و در علم چوبشناسی قسمتی از ساقه درخت را که از بافت زایا تا مغز ساقه قرار گرفته است , چوب مینامند . 2 ـ 23 ـ چوب آماده برای بررسی میکروسکپی : چوب معمولا سخت است و با وسایل معمولی نمیتوان از آن برشهای نازک میکروسکپی تهیه نمود برای این کار چوب را مدتی در آب یا محلولهای مناسب سرد یا گرم نگهداری کرده یا میپزند که نرم شده و قابل برش برداری با میکروتوم بشود در این صورت میگویند چوب آماده برای بررسی میکروسکپی است . 2 ـ 24 ـ چوب جوان : در بسیاری از گونههای چوبی بافت چوبی تشکیل شده که در چند سال اول زندگی گیاه از نظر ساختمان به اندازه ابعاد یاختههای تشکیل دهنده نسبت به چوب تشکیل شده در دورههای بعد اختلاف دارد و آن را چوب جوان مینامند . 2 ـ 25 ـ چوب سبز : اصطلاحی است که به چوب تازه بریده شده نامیده میشود . 2 ـ 26 ـ چوبشناسی : علمی است که درباره ساختمان , عناصر تشکیل دهنده , شیوه رویش , خواص فیزیکی , مکانیکی , تکنولژیکی ,شیمیایی ، معایب چوب , و موارد استعمال آنها گفتگو میکند . 2 ـ 27 ـ چوب مماسی : عبارتست از برش مماسی چوبها . 2 ـ 28 ـ چشمک چوب : در اصطلاح نجاری به برشهای چوبی در روی برش مماسی چوب گفته میشود که معمولا به شکل دوکهای کشیده است . مانند چشمک در چوب راش ـ و بلند ـ مازو . 2 ـ 29 ـ خواص ویژه : خواصی است که مربوط به گونه درخت میشود . 2 ـ 30 ـ دوام طبیعی چوب : عبارت از میزان مقاومتی است که چوبها در برابر قارچها و حشرات چوب خوار از خود نشان میدهد . میزان این مقاومت با روشهای مخصوص آزمایشگاهی و کشت قارچها روی چوب انجام میشود . 2 ـ 31 ـ رگهدار : در برش طولی چوبهایی که دارای بخش روزنهای هستند , به علت اختلاف درشتی بافت چوب بهاره و تابستانه نوارهای کم و بیش پهنی به نظر میرسد این چوبها را اصطلاحأ چوبهای رگهدار نامند . 2 ـ 32 ـ رنگ چوب : هر یک از چوبها دارای رنگ طبیعی مخصوص به خود میباشد که معمولا آن را نظرا و یا از روی شماره اطلس رنگها که در آزمایشگاههای چوبشناسی وجود دارد تعیین میکنند . 2 ـ 33 ـ روش برش برداری یخ زده : گاهی برای ثابت کردن بافتهای ناهمگن در بعضی چوبهای شل بافت و یا پوست درختان , قبلا به طریقی باعث یخ بستن بافتهای آن میشوند تا بافت نسبتأ یکنواختی به دست آید که برش برداری از آن آسانتر باشد این عمل را روش برش برداری یخزده مینامند . 2 ـ 34 ـ ساختمان چوب : مجموعه خصوصیات ساختمانی چوب . 2 ـ 35 ـ شاخه : به انشعابات ساقه درختان گفته میشود . 2 ـ 36 ـ شماره چوب : عبارتست از شمارهای که به محض ورود یک قطعه چوب به آزمایشگاه ـ جهت بررسی روی آن زده میشود . این شماره در تمام مراحل بررسی چوب نامبرده تا بایگانی آن تکرار میشود 2 ـ 37 ـ عدسی شطرنجی : عبارتست از یک عدسی چشمی که داخل آن شیشه مدرج شطرنجی جهت اندازهگیری میزان درصد بعضی از عناصر قرار داد . 2 ـ 38 ـ عدسی چشمی مدرج : عبارتست از یک عدسی چشمی که در داخل آن شیشه مدرجی که دارای درجهبندی صفر تا 5 و گاهی صفر تا 10 میباشد قرار دادند . یادآوری 1 :سابقأ این درجهبندی را روی خود عدسی چشمی انجام میدادند . 2 ـ 39 ـ عدسی چشمی یا میزانتگراسیون : عبارتست از دستگاهی که با روش آنتگرالگیری میزان درصد هر یک از ناصر تشکیل دهنده چوب را میتوان با آن اندازه گرفت . 2 ـ 40 ـ عناصر تشکیل دهنده چوب : یاختهها و بافتهایی را که چوب را تشکیل میدهد ـ عناصر تشکیل دهنده چوب مینامند . 2 ـ 41 ـ عناصر ثانویه ( سازههای دومین :) بغیر از عناصر اصلی تشکیل دهنده چوب مانند آوندها , فیبرها , پارانشیمهای چوبی و پرههای چوبی در پهنبرگان , تراکئیدها , مجاری تراونده , پرههای چوبی و پارانشیمهای چوبی در سوزنی برگان جهت شناسایی چوبها , عناصر دیگری مورد استفاده قرار میگیرد که آنها را عناصر ثانویه ( سازههای دومین ) مینامند . این عناصر عبارتند از : 1 ـ 2 ـ 41 ـ فسفر اسانس : پدیدهایست که در بعضی از چوبها وجود دارد و در اثر آن رویه صیقلی شده چوب طبیعی درخشندگی مخصوصی نشان میدهد . 2 ـ 42 ـ کهن چوب قدیمیترین قسمت درونی چوب که مربوط به لایههای قدیمی بوده و دارای یاختههای زنده نمیباشد . 2 ـ 43 ـ گونه : مجموعه درختانی که دارای یک طرح چوبی مشابه باشند و معمولا جزئی از یک گونه یا چند گونه نزدیک بهم و یا جورهای یک گونه محسوب میشوند . 2 ـ 44 ـ مقطع : عبارت است از برش عرضی عمود بر محور قطعه چوب و معمولا با تعیین پهنا و ضخامت قطعه چوب مشخص میگردد . 2 ـ 45 ـ منابع چوب : عبارتست از کلیه جنگلها اعم از طبیعی و کاشته شده و سایر انواع درختکاریها که هدف از ایجاد آنها بهرهبرداری از چوب آنها میباشد . 2 ـ 46 ـ میدان میکروسکپی : عبارتست از مساحتی که با هر بزرگ نمایی معین در زیر میکروسکپ دیده میشود . 2 ـ 47 ـ نمای چوب : دید ظاهری که مربوط به ابعاد عناصر تشکیل دهنده چوب و مخصوصأ آوندها میباشد . 2 ـ 48 ـ نام خانوادگی چوب : در طبقهبندی گیاهی ـ هر گیاهی را در تیرهای طبقهبندی میکنند . در علم چوبشناسی نیز نام تیره هر گیاه را نام خانوادگی آن چوب در نظر میگیرند که طبق قرارداد بینالمللی به زبان لاتین نوشته میشود . 2 ـ 49 ـ نام علمی چوب : هر چوب طبق قرارداد بینالمللی دارای نام لاتینی که از سه قسمت ( اسم جنس ـ اسم گونه ـ اسم نامگذار ) تشکیل میشود . مانند سفیدار که نام علمی آن Linn Alba Populus میباشد . که Populus اسم جنس , alba اسم گونه و Linn اسم نامگذار میباشد . 2 ـ 50 ـ نام فارسی چوب : هریک از چوبهای ایران در نقاط مختلف دارای نامهای متعددیست که متداولترین آنها بعنوان نام فارسی چوب انتخاب شده است ( رجوع شود به استاندارد نامهای درختان جنگلی و دروس چوبشناسی و درختشناسی .) چوبهای خارجی نیز که مصرف آنها در کشور ما متداول شده است رایجترین نام تجارتی آنها را بعنوان نام فارسی آنها میپذیرند . 2 ـ 52 ـ نقش چوب : نقشی است که در بعضی از چوبها در اثر طرز مخصوص قرار گرفتن عناصر تشکیل دهنده چوب و یا وجود بینظمی و رگههای رنگین به وجود میآید همه چوبهای دارای نقش معینی هستند .

آذران چوب ایرانیان

آذران چوب ایرانیان

آذران چوب ایرانیان

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت :  شرکت تفکر خلاق آرتنوس